ПАРТНЬОРИ

Балкански институт по труда и социалната политика

БИTСП е неправителствена, доброволна, независима, неполитическа и нестопанска организация, създадена през септември 2001 г.

Визията на БИTСП е да създава и поддържа национални и европейски социални модели – единство и разнообразие за постигането на европейските ценности. Двете основни мисии са:

  • Да подпомогне участието на България в европейското социално пространство;
  • Подкрепа за интегрирането на балканските и европейските социални ценности.

БИTСП работи в приоритетни области като управление на средствата от ЕС, управление на средства на други международни донори, корпоративна социална отговорност, трудов пазар, човешки ресурси, индустриални отношения, социално осигуряване и социална защита, трудова безопасност и здраве, трудово законодателство, социална политика, професионално обучение.

http://bilsp.org


Община Бургас

Най-голямата община в югоизточна България, с територия 512 324 дка и население от 209 331 жители.

Град Бургас е разположен на черноморския бряг, в Бургаския залив, върху плоска равнина, известна като бургаска плоча. Средната му Височина е 17 м над морското равнище. Климатът е умерено континентален с ясно изразено морско влияние. Бургас е важен промишлен, търговски, транспортен и туристически център. Някои от производствата са единствени или определящи за страната, като тъмни и светли нефтопродукти, химически влакна, пластмаси и други химически изделия; корабостроене, вентилационна и пречиствателна техника, товарно вагоностроене, рибопреработвателна промишленост .

По икономически потенциал Община Бургас заема второ място сред българските общини. Делът на безработицата e 4.4 % при 12.4 % . На територията на Община Бургас са регистрирани 16 083 фирми. Фирмите в частния сектор се разпределят главно в следните отрасли: индустрия, строителство, транспорт, търговия.

Икономиката има разнообразен характер, което прави региона икономически лидер и важен център за развитието на областта в радиус 150 км.

Образователен статус на населението: 12 % – висше, 40% – средно образование, 2 университета и 4 колежа, в които се обучават над 12 000 студенти годишно.

Добре развити мрежи на здравни, образователни и социални институции.

Над 110 неправителствени организации и граждански общества, които си взаимодействат активно с местната администрация.

Добре развити енергийни, електроразпределителни и комуникационни мрежи; Обща дължина на пътната мрежа – 198.5 км; Обща дължина на ЖП линиите -199,1 км. от които 91 км. индустриални линии; Транс европейски коридор 8 осигурява най-кратката сухопътна връзка между Адриатическо и Черноморското крайбрежие. 

www.burgas.bg