ПРОЕКТЪТ

Моментални снимки от границите е тригодишен проект, съфинансиран от Европейския съюз (бюджетната линия EuropeAid DEAR), управляван от 35 партньора, органи на местното самоуправление намиращи се в гранични райони и организации на гражданското общество.

„Моментални снимки от границите“ има за цел да подобри критичното разбиране на европейските, националните и местните власти вземащи решения и на общественото мнение за глобалните взаимозависимости, определящи миграционните потоци към европейските граници, с оглед постигането на целите за устойчиво развитие (ЦУР), особено цели 1, 5, 10 11 и 16. Конкретно проектът има за цел да укрепи нова хоризонтална и активна мрежа сред градовете, които са изправени директно пред миграционните потоци на границите на ЕС, като начин за насърчаване на по-ефективна съгласуваност на политиките на всички нива (европейско, национално и местно).

Сърцето на проекта е „гласът и преживяванията (моменталните снимки) от границите“ и тяхното най-широко разпространение сред европейските граждани. Гласът на реалните герои ще пътува от периферията към центъра, на национално и европейско ниво, където се вземат решенията. Проектът има за цел да информира европейските граждани, че миграцията е сложен и многоизмерен феномен и политически проблем, който се нуждае от усилия и конкретни действия, предприети от хората и организация/мрежа на всички нива на обществото. По-доброто разбиране от страна на европейците на миграцията като въпрос на развитие, съчетан с ангажираност, насърчава глобалното гражданство и изгражда силни връзки на солидарност. Пряката перспектива и ангажираност на границите е добавена стойност за повишаване на осведомеността, обмен на знания, насърчаване на участието и показване на гражданите, че те играят важна роля. Чрез внасянето на гласове и ефективни решения от границите, където миграцията се преживява директно, хората ще бъдат по-информирани и осъзнават детерминантите и действията и ще станат протагонисти в призива за справедлив свят. Посланията, достигащи до обществеността в ЕС чрез медиите, представляват миграцията като спешен проблем с отрицателно въздействие, който опростява причините и определящите фактори. След като хората осъзнаят измерението, импликацията, причините и решенията, те ще търсят промяна в отношението си към подкрепата за гражданското общество.

С други думи, „Моментални снимки от границите“ прилага подход отдолу-нагоре по отношение на изграждането на капацитет, застъпничеството и изграждането на мрежи, където хората отговорни за вземането на решения местно ниво и участието на заинтересованите страни се оценяват като способни да идентифицират реалните нужди и цели в дебата за миграцията и развитието.

И накрая, проектът има за цел да допринесе за нов европейски разказ, който преориентира дискусията за развитие в Средиземноморието и на други европейски граници: това включва преминаване към по-последователен подход по отношение на миграцията и развитието, основаващ се на човешките права; нови териториални политики, насочени към създаване на достойни условия на труд и устойчиви модели на производство и потребление; транснационално и децентрализирано сътрудничество, което насърчава силните връзки между общностите; и мигрантите като нови участници в човешкото развитие, които участват активно в местните общности на социално, икономическо и политическо равнище.