ПРОЕКТЪТ

Моментални снимки от границите е тригодишен проект, съфинансиран от Европейския съюз (бюджетната линия EuropeAid DEAR), управляван от 31 партньора, органи на местното самоуправление намиращи се в гранични райони и организации на гражданското общество.
„Моментални снимки от границите“ има за цел да подобри критичното разбиране на европейските, националните и местните власти вземащи решения и на общественото мнение за глобалните взаимозависимости, определящи миграционните потоци към европейските граници, с оглед постигането на целите за устойчиво развитие (ЦУР), особено цели 1, 5, 10 11 и 16. Конкретно проектът има за цел да укрепи нова хоризонтална и активна мрежа сред градовете, които са изправени директно пред миграционните потоци на границите на ЕС, като начин за насърчаване на по-ефективна съгласуваност на политиките на всички нива (европейско, национално и местно).

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

ПАРТНЬОРИ

Моментални снимки от границите е тригодишен проект, съфинансиран от Европейския съюз (бюджетната линия EuropeAid DEAR), управляван от 31 партньора, органи на местното самоуправление намиращи се в гранични райони и организации на гражданското общество.

 

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

ДЕЙНОСТИ

Posts not found

 

 

See All

 

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union.
Its contents are the sole responsibility of the project partners and do not necessarily reflect the views of the European Union.

Reserved Area