Seminarja za lokalne deležnike v Mariboru in Črnomlju / Seminars for local stakeholders in Maribor and Črnomelj

V mesecu septembru smo organizirali 2 seminarja za lokalne deležnike (predstavniki občin, lokalnih inštitucij, policije, NVO, in drugi) v Mariboru (26. 9. 2018) in Črnomlju (28. 9. 2018). Na seminarjih je tekla diskusija o odprtih vprašanjih s katerimi se soočajo lokalne skupnosti pri reševanju migracijske problematike. V Mariboru so najpomembnejša vprašanja povezana z migranti njihova integracija v lokalno okolje medtem ko v Črnomlju ima lokalna skupnost več oprtih vprašanj povezanih z naraščajočim številom nedokumentiranih migrantov, ki skušajo ilegalno prečkati slovensko-hrvaško mejo. Udeleženci so se strinjali, da je problematika migracij potrebno aktivno reševati in predvsem obveščati javnost z objektivnimi podatki saj lahko le na ta način omejimo populistično poročanje o  problematiki migracij v Sloveniji.

In September, we organized 2 seminars for local stakeholders (representatives of municipalities, local institutions, police, NGOs, and others) in Maribor (September 26, 2018) and Črnomelj (September 28, 2018). The seminars discussed open issues facing local communities in solving migration issues. In Maribor, the most important issues are related to migrants, their integration into the local environment, while in Črnomelj the local community has several issues related to the growing number of undocumented migrants trying to cross the Slovenian-Croatian border illegally. The participants agreed that the issue of migration needs to be actively addressed and, above all, the public should be informed with objective data, as only in this way can we limit populist reporting on the issue of migration in Slovenia.