Slovenija omejuje dostop do azila / Slovenia restricts access to asylum

Od junija 2018 Slovenija beleži drastičen upad prošenj za azil. Medtem ko so pred junijem 2018 skoraj vse osebe, ki so ilegalno prestopile slovensko-hrvaško mejo zaprosile za azil v Sloveniji, se je ta delež močno zmanjšal. Urad varuha človekovih pravic je tudi na pobudo nevladnih organizacija, ki trdijo, da Slovenija izvaja skupinske izgone migrantov in sistematično omejuje dostop do pravice do azila v Republiki Sloveniji, in poročil medijev, opravil nadzor ravnanja policistov na južni meji zaradi suma nezakonitega vračanja prebežnikov.

Iz poročila nadzora je razvidno, da Urad ni mogel kršitve ne potrdili ne ovreči. Urad varuha je izrazil bojazen, da v policijskih postopkih pri obravnavi tujcev prihaja do onemogočanja dostopa do postopkov mednarodne zaščite in da je v nekaterih primerih lahko prišlo do kolektivnega izgona, ker je prepovedano po mednarodnem pravu.

Drastičen upad števila prošenj za azil, ki se je zgodil po navodilih Generalne policijske uprave vsem policijskim upravam (maj 2018) kaže na sistemsko spremembo odnosa Republike Slovenije do prosilcev za azil predvsem v smeri sistematičnega onemogočanja osebam, ki nezakonito prečijo slovensko-hrvaško mejo, da zaprosijo za azil v Republiki Sloveniji. Še posebej kritični so v Info Kolpa (preberi poročilo).

Since June 2018, Slovenia has seen a drastic decline in asylum applications. While before June 2018, almost all persons who crossed the Slovenian-Croatian border illegally applied for asylum in Slovenia, this share decreased sharply. At the initiative of non-governmental organizations, which claim that Slovenia carries out group expulsions of migrants and systematically restricts access to the right to asylum in the Republic of Slovenia, and media reports, the Ombudsman’s Office also monitored police officers at the southern border on suspicion of illegal return.

The control report shows that the Ombudsman’s Office could neither confirm nor deny the infringement. The Ombudsman’s Office expressed concern that access to international protection procedures was prevented in police proceedings in the treatment of aliens and that in some cases collective expulsions could take place because they were prohibited under international law.

The drastic decline in the number of asylum applications, which took place on the instructions of the General Police Administration to all police administrations (May 2018), indicates a systemic change in the attitude of the Republic of Slovenia towards asylum seekers, especially in the direction of systematically preventing persons crossing the Slovenian-Croatian border apply for asylum in the Republic of Slovenia.