Vračanja migrantov iz Italije v Slovenija so nezakonita / Returns of migrants from Italy to Slovenia are illegal

»Praksa, ki jo Ministrstvo za notranje zadeve uresničuje na podlagi bilateralnega sporazuma s Slovenijo, je nezakonita,« je v razsodbi zapisal oddelek rimskega sodišča za človekove pravice in migracije. Gre za prvo tovrstno sodbo, ki bo bržkone predstavljala pomemben precedens v sodni praksi. Sodišče je ocenilo, da neformalna vračanja v Slovenijo, ki jih italijanska policija na osnovi bilateralnega sporazuma redno izvaja, sprožajo verižno reakcijo, saj slovenske oblasti migrante predajo hrvaškim, ti pa jih vračajo v Bosno in Hercegovino. To pa po presoji sodišča predstavlja kršenje italijanske zakonodaje, italijanske ustave in tudi vrednote, zapisane v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah, ob teh pa še same predpise dotičnega bilateralnega sporazuma s Slovenijo.

Sodbo je sprožil postopek, ki ga je proti italijanskemu notranjemu ministrstvu vložil 27-letni državljan Pakistana. Mahmood je lani julija prispel do Trsta po dolgem potovanju po t. i. balkanski poti, na kateri je doživel nečloveško ravnanje; posledice nasilja je odvetnikom in sodišču dokazal s fotografskim gradivom. Iz Pakistana je zbežal zaradi svoje spolne usmerjenosti. Ko je s skupino sodržavljanov prispel v Italijo, jih je prijela italijanska policija. Mahmood je italijanskim policistom povedal, da namerava vložiti prošnjo za mednarodno zaščito, a to izjavo so gladko ignorirali. Policisti so migrantom zaplenili telefone, je mogoče prebrati v sodbi, jih prisilili, da podpišejo nek dokument, nato pa so jih vklenili v lisice, jih naložili v marico in odpeljali do meje, kjer so jim s palicami grozili, naj odidejo proti Sloveniji.

To so migranti tudi storili in po dobrem kilometru so jih ustavili slovenski policisti, ki so jih aretirali in tako so se kot v nekakšni verižni reakciji kmalu znašli v bosanskem begunskem taborišču v Lipi.

Sodišče je ocenilo, da je nemogoče, da bi italijansko ministrstvo za notranje zadeve ne bilo seznanjeno s tovrstnim ravnanjem policije.

Zapisano v časopisu Primorski dnevnik. Vir fotografije: RTVSLO (BoBo).

 

“The practice pursued by the Ministry of the Interior on the basis of a bilateral agreement with Slovenia is illegal,” the Roman Court’s Human Rights and Migration Department wrote in the ruling. This is the first judgment of its kind, which is likely to set an important precedent in case law. The court assessed that informal returns to Slovenia, which are regularly carried out by the Italian police on the basis of a bilateral agreement, trigger a chain reaction, as the Slovenian authorities hand over migrants to Croatians, who return them to Bosnia and Herzegovina. In the court’s opinion, this constitutes a violation of Italian legislation, the Italian Constitution and also the values ​​enshrined in the Charter of Fundamental Rights of the European Union, as well as the very provisions of the bilateral agreement with Slovenia.

The verdict was triggered by a lawsuit filed against the Italian Interior Ministry by a 27-year-old Pakistani citizen. Mahmood arrived in Trieste last July after a long journey along t. i. the Balkan route on which he experienced inhuman treatment; he proved the consequences of the violence to lawyers and the court with photographic material. He fled Pakistan because of his sexual orientation. When he arrived in Italy with a group of fellow citizens, they were arrested by Italian police. Mahmood told Italian police that he intended to apply for international protection, but that statement was flatly ignored. Police confiscated the migrants’ phones, read the verdict, forced them to sign a document, then handcuffed them, loaded them into a van and took them to the border, where they were threatened with batons to leave for Slovenia.

This was also done by the migrants, and after a good kilometer they were stopped by Slovene police officers, who arrested them and soon found themselves in a Bosnian refugee camp in Lipa, as if in a kind of chain reaction.

The court ruled that it was impossible for the Italian Ministry of the Interior not to be aware of such conduct by the police.

Written in the newspaper Primorski dnevnik. Source of the photo: RTVSLO (BoBo).