14 organisationer: “Tilläggsförslag kring humanitära skäl är nödvändiga för framtida migrationslagstiftning”

I sommar löper den nuvarande tillfälliga utlänningslagen ut och Sverige kommer att få en ny migrationslagstiftning. Ett antal organisationer i civilsamhället riktar i en gemensam debatt kritik mot flera av förslagen och pekar framförallt på vikten av att det som brukar kallas humanitära skäl utformas som en fungerande säkerhetsmekanism. Detta för att undvika uppenbart orimliga beslut, både för barn och vuxna. Det är centralt för de som berörs såväl som för tilltron till myndigheter, domstolar och samhället i stort.

Författarna hävdar att oavsett vilken kombination av dessa förslag som läggs så kommer den nya permanenta lagstiftningen att bli mycket restriktiv jämfört med den ordinarie utlänningslagen. Den nya lagen kommer bland annat att innebära korta, tids­begränsade uppehållstillstånd markant under genomsnittet i EU. Det blir också betydligt svårare för den som är på flykt att få permanent uppehållstillstånd och att återförenas med sina barn och partner. Författarna lyfter fram att de är kritiska till flera av förslagen mot bakgrund av den erfarenhet de har av att i årtionden arbetat för och med människor på flykt, asylsökande och andra migranter.

Forum instämmer i den analys som presenteras i debattartikeln över betänkandets förslag. Ett betänkande som flera av Forums medlemmar uttryckt djup oro över och som enligt civilsamhällets organisationer slår hårt mot människor på flykt. Därtill försvårar den möjligheten för Sverige att leva upp till asylrätten, som enligt deklarationen om mänskliga rättigheter fastslår människors rätt till att söka skydd och få sin sak prövad.

Det är även viktigt att både Sverige och EU visar solidaritet i mottagandet. Det är en förutsättning för upprätthållandet av asylrätten. Detta gäller inte minst stödet till Europas gränsstäder som återigen ser en ökning av överfulla flyktingläger och bristande resurser. Det är positivt att kommitten ser behovet av säkra och lagliga vägar och att Sverige bör fortsätta stödja utvecklingen av ett gemensamt europeiskt system för vidarebosättning. För detta krävs nu tydliga ansträngningar på EU-nivå och på internationell nivå. Det är av yttersta vikt att Sverige tar sitt ansvar i mottagandet av asylsökande för att underlätta för situationen som uppstått i ett antal gränsstäder och öar i Europa. Vi behöver ge människor på flykt ett värdigt bemötande i form av en fungerande asylrätt där Europa tar ett gemensamt ansvar och där inte ett fåtal städer måste axla en orimlig del av arbetet utan tillräckligt stöd.