Viktigt att jämlikhetskommissionens betänkande ser behovet av insatser för integration och ett värdigt mottagande

En kommitté för ökad ekonomisk jämlikhet – en jämlikhetskommission
– har haft i uppdrag att lämna förslag som syftar till att långsiktigt öka den ekonomiska jämlikheten och öka möjligheterna till social rörlighet. Kommissionens förslag ska sammantaget bidra till ökad jämställdhet och en förbättrad integration. Forum är remissinstans och kommer lyfta fram vikten av att inkludera idéburna aktörer i detta arbete och att förslagen behöver inkludera ett människorättsperspektiv på arbetet med mottagande och integration av människor på flykt.

Kommittén presenterar bland annat förslag som rör ett ökat statligt ansvar för asylprocessen, att upphäva EBO-lagen och utöka lagen om samhällsorientering till att inkludera asylsökande. Vi välkomnar den breda ansats som tillämpats på området integration och mottagande. På kort tid har det kommit fler människor till Sverige än någonsin tidigare. Antalet flyktingar och flyktinganhöriga som vistas i Sverige är därför stort. Det skapar, precis som utredningen konstaterar, stora behov av insatser framför allt på utbildningsområdet, inom arbetsmarknadspolitiken och på bostadsområdet.

För att inkludera civilsamhällets perspektiv på de förslag som lämnas på området integration och mottagande vill Forum bjuda in civilsamhälles organisationer att inkomma med förslag och synpunkter till Forum.

Om ni har frågor synpunkter eller kommentarer ni tycker är relevanta för Forums arbete är ni välkomna att mejla christopher.andersson(a)socialforum.se

Här kan ni ladda ned Forums remissvar med förslag:

Forum Remissvar En gemensam angelägenhet Borders version