ΤΟ ΕΡΓΟ

Το Snapshots from The Borders είναι ένα έργο συνεργασίας τριετούς διάρκειας που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (στο πλαίσιο της δράσης EuropeAid Dear) με την συμμετοχή τριάντα πέντε (35) εταίρων, από 14 Ευρωπαϊκές χώρες. Συγκεκριμένα, στο εν λόγω έργο συμμετέχουν 17 φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και 14 οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών.

Το Snapshots From The Borders στοχεύει στη βελτίωση της κριτικής αντίληψης των ευρωπαϊκών, εθνικών και τοπικών φορέων λήψης αποφάσεων και της κοινής γνώμης σχετικά με τις παγκόσμιες αλληλεξαρτήσεις που καθορίζουν τις μεταναστευτικές ροές προς τα ευρωπαϊκά σύνορα , με σκοπό την επίτευξη των στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης και ειδικότερα των στόχων 1, 5, 10 11 και 16 . Συγκεκριμένα, το έργο αποσκοπεί στην δημιουργία ενός νέου διευρωπαϊκού δικτύου πόλεων που αντιμετωπίζουν άμεσα τις μεταναστευτικές ροές στα σύνορα της ΕΕ , ως μέσο για την προώθηση αποτελεσματικότερων πολιτικών συνοχής σε όλα τα επίπεδα (ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό).

ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΤΑΙΡΟΙ

Το Snapshots from The Borders είναι ένα έργο συνεργασίας τριετούς διάρκειας που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (στο πλαίσιο της δράσης EuropeAid Dear) με την συμμετοχή τριάντα πέντε (35) εταίρων, από 14 Ευρωπαϊκές χώρες. Συγκεκριμένα, στο εν λόγω έργο συμμετέχουν 17 φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και 14 οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών.

 

ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Περίπατος Αλληλεγγύης

Η Κάριτας Ελλας διοργάνωσε στη Λέσβο Περίπατο Αλληλεγγύης στο πλαίσιο της καμπάνιας της Διεθνούς Κάριτας Share the Journey με συμμετοχή προσφύγων και της τοπικής κοινωνίας. Η ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε. συμμετείχε και αυτή στην καμπάνια.
 #Sharejourney #caritashellas #caritas_hellas #Caritas #Caritasinternational #globalsolidaritywalk #Lesvos

Infotainment Event – Lesvos

NO MORE BRICKS IN THE WALL Moria invitation Moria poster   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-PRESS REALEASE

Workshop – Lesvos

NO MORE BRICKS IN THE WALL NO MORE BRICKS IN THE WALL πρόσκληση workshop Δελτίο Τύπου 

Town Event

NO MORE BRICKS IN THE WALL «Snapshots from the borders» Μια νέα ευρωπαϊκή τριετής εκστρατεία για τις μεταναστευτικές ροές ξεκινά στις 20ής Ιουνίου, η Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων. →19 περιοχές, 17 τοπικές αρχές, 14 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, από όλη την Ευρώπη. Μια κοινή πεποίθηση: εξάπλωση φωνών, πρακτικών και εμπειριών σχετικά με τα ζητήματα μετανάστευσης – αυτό…

 

 

See All

 

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union.
Its contents are the sole responsibility of the project partners and do not necessarily reflect the views of the European Union.

Reserved Area