ΤΟ ΕΡΓΟ

Το Snapshots from The Borders είναι ένα έργο συνεργασίας τριετούς διάρκειας που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (στο πλαίσιο της δράσης EuropeAid Dear) με την συμμετοχή τριάντα πέντε (35) εταίρων, από 14 Ευρωπαϊκές χώρες. Συγκεκριμένα, στο εν λόγω έργο συμμετέχουν 17 φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και 14 οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών.

Το Snapshots From The Borders στοχεύει στη βελτίωση της κριτικής αντίληψης των ευρωπαϊκών, εθνικών και τοπικών φορέων λήψης αποφάσεων και της κοινής γνώμης σχετικά με τις παγκόσμιες αλληλεξαρτήσεις που καθορίζουν τις μεταναστευτικές ροές προς τα ευρωπαϊκά σύνορα , με σκοπό  την επίτευξη των στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης και ειδικότερα των στόχων 1, 5, 10 11 και 16 . Συγκεκριμένα, το έργο αποσκοπεί στην δημιουργία ενός νέου διευρωπαϊκού δικτύου πόλεων που αντιμετωπίζουν άμεσα τις μεταναστευτικές ροές στα σύνορα της ΕΕ , ως μέσο για την προώθηση αποτελεσματικότερων πολιτικών συνοχής σε όλα τα επίπεδα (ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό).

Το κεντρικό μήνυμα του έργου είναι “ οι εμπειρίες (στιγμιότυπα) από τα σύνορα ” και η ανάδειξη και ευρύτερη διάδοσή τους μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών.  Στόχος του έργου είναι η ανάδειξη των προκλήσεων που οι τοπικές αρχές αντιμετωπίζουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του εν λόγου ζητήματος σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το έργο στοχεύει να ενημερώσει τους ευρωπαίους πολίτες ότι η μετανάστευση είναι ένα σύνθετο και πολυδιάστατο φαινόμενο και ένα πολιτικό ζήτημα που απαιτεί διευρυμένες συνέργειες, μια ολιστική προσέγγιση, καθώς και την προσέγγιση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Η καλύτερη κατανόηση από τους Ευρωπαίους της μετανάστευσης σαν ένα θέμα ανάπτυξης που συνδυάζεται με σαφείς δεσμεύσεις  ενθαρρύνει την παγκόσμια ιθαγένεια και την οικοδόμηση ισχυρών δεσμών αλληλοϋποστήριξης. Οι εμπειρίες και η τεχνογνωσία των συνοριακών περιοχών, η άμεση προοπτική και οι δεσμεύσεις τους, αποτελούν προστιθέμενη αξία για την ευαισθητοποίηση, τη διάδοση της γνώσης, την ενθάρρυνση της συμμετοχής με σκοπό να καταδείξουν ότι οι πολίτες και οι απόψεις τους έχουν έναν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο να παίξουν.  Αναδεικνύοντας και προωθώντας ιστορίες, πρακτικές και φωνές από τα σύνορα, όπου οι τοπικές κοινωνίες αντιμετωπίζουν άμεσα το μεταναστευτικό ζήτημα στην καθημερινότητα τους, θα μπορέσουν οι πολίτες σε όλη την Ευρώπη να ενημερωθούν καλύτερα για τους καθοριστικούς παράγοντες και τις ενέργειες του μεταναστευτικού ζητήματος προκειμένου να γίνουν αρωγοί στις εν λόγω προσπάθειες. Τα μηνύματα που φθάνουν στους πολίτες της ΕΕ μέσω των μέσων ενημέρωσης παρουσιάζουν τη μετανάστευση ως ένα έκτακτο πρόβλημα με αρνητικές επιπτώσεις υπεραπλουστεύοντας τα αίτια και τους καθοριστικούς παράγοντες. Μόλις οι άνθρωποι αποκτήσουν πλήρη επίγνωση όλων των διαστάσεων, των επιπτώσεων, των αιτιών και των λύσεων, θα επιδιώξουν μια αλλαγή στάσης όσον αφορά τη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών .

Με άλλα λόγια,  το έργο «Snapshots From The Borders» επιχειρεί να  εφαρμόσει μια  από κάτω προς τα πάνω προσέγγιση, με όρους  ανάπτυξης ικανοτήτων, υποστήριξης και δημιουργίας δικτύων, όπου η λήψη αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο  και η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών θα εκτιμάται ότι θα είναι ικανή να εντοπίσει και να καθορίσει πραγματικές ανάγκες και στόχους στη συζήτηση για τη μετανάστευση και την ανάπτυξη .

Τέλος, το έργο σκοπεύει να επαναπροσδιορίσει την συζήτηση για κατάσταση στην Μεσόγειο και στα ευρωπαϊκά σύνορα : περιλαμβάνει μια στροφή προς μια πιο συνεκτική  και βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα προσέγγιση της μετανάστευσης και της ανάπτυξης. Νέες εδαφικές πολιτικές που αποσκοπούν στην προστασία της κοινωνικής συνοχής των τοπικών κοινωνιών και την προαγωγή μιας ελεγχόμενης φυσικής, κοινωνικής και οικονομικής τοπικής ανάπτυξης με σεβασμό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα.