Utrinki z mej – dogodek v Ljubljani / SNAPSHOTS town event Ljubljana

oktobra 2019 je v prostorih Mestne občine Ljubljana potekala mednarodna konferenca »Vloga lokalnih skupnosti in drugih deležnikov pri upravljanju z migracijskimi tokovi«.

Konferenca je imela med drugimi, naslednje cilje:

  • slovensko javnost objektivno informirati o stanju na tem področju na slovenski, evropski in svetovni ravni in na ta način prispevali k odpravljanju strahov in predsodkov, ki so v slovenski družbi prisotni, predvsem zaradi zlorabe te teme v politične namene,
  •  prispevati k dolgoročnemu pravno-strukturnemu obravnavanju in urejanju teh vprašanj, predvsem v kontekstu bodočih prizadevanj EU, v pristojnih vladnih organih in agencijah ter policiji,
  • prispevati k oblikovanju bodočega sistema integracije tujcev v slovensko družbo, predvsem na področju izobraževanja in zaposlovanja, tudi v skladu z bodočimi razvojnimi potrebami Slovenije,
  • prispevati k oblikovanju stališč Slovenije do urejanju tega zelo pomembnega vprašanja v okviru novih struktur EU, kot tudi do aktualnih pobud držav članic (predvsem Francije in Nemčije) na tem področju,
  • spodbuditi razpravo o nujnosti oblikovanja politike Slovenije do obmejnih področij, prek katerih se srečujemo z močnimi kulturno-političnimi prostori v sosedstvu.

Ob tej priložnosti smo pozvali domačo in mednarodno javnost, naj 3 oktober postane Evropski dan spomina na tragične dogodke, saj je ta dan, leta 2013, pred obalo otoka Lampedusa umrlo več kot 360 migrantov.

On 3 October 2019, the International Conference “The Role of Local Communities and Other Stakeholders in the Management of Migration Flows” was held at the City Hall in Ljubljana.

The conference had, among other, the following objectives:

  • To objectively inform the Slovenian public about the situation in this field at the Slovenian, European and global level and in this way contribute to the elimination of fears and prejudices present in Slovenian society.
  • Contribute to the long-term legal and structural treatment and regulation of these issues, in particular in the context of future EU efforts, in the competent governmental bodies and agencies and in the police.
  • To contribute to the formation of the future system of integration of foreigners into Slovenian society, especially in the field of education and employment, also in accordance with the future development needs of Slovenia.
  • Contribute to the formation of Slovenia’s positions on the regulation of this very important issue within the new EU structures, as well as to the current initiatives of the Member States (especially France and Germany) in this field.
  • To stimulate a discussion on the necessity of shaping Slovenia’s policy towards border areas, through which we encounter strong cultural and political spaces in the neighborhood.

On this occasion, we called on the domestic and international public to make October 3 the European Day of Memory and Welcome, as more than 360 migrants died off the coast of Lampedusa off that coast in 2013.